نوشته های نوریه رضوی ثانی

هیچ چیز برای فروشندگان شیرین‌تر از بازخورد و نظر اولیه مشتری نسبت به فروشگاه‌شان نیست، اینستاگرام یکی از بهترین بسترها برای دریافت بازخورد مستقیم از…

۳۰ آبان ۱۴۰۱ نوریه رضوی ثانی